REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ APARTBOOKERS WARUNKI REZERWACJI I NAJMU MIEJSC NOCLEGOWYCH
§ 1

Definicje Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o:
Apartbookers - należy przez to rozumieć spółkę pod firmą „Apartbookers” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646351, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (wpłaconym w całości), NIP: 6793136601,
Aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację dostępną na system operacyjnym, będącą własnością Apartbookers Sp. z o.o..
Cenie lub Całkowitym koszcie – należy przez to rozumieć wynagrodzenie, jakie Użytkownik winien uiścić dokonując rezerwacji Obiektu,
Obiekcie – należy przez to rozumieć apartamenty, mieszkania, pokoje, miejsca noclegowe lub innego rodzaju obiekty noclegowe zamieszczone na Portalu Apartbookers przeznaczone do wynajmu.
Ofercie – zamieszczone na Portali Apartbookers warunki wynajmu Obiektu skierowane do nieograniczonej liczby podmiotów.
Opłacie Rezygnacyjnej – należy przez to rozumieć opłatę jaka pobierana jest od Użytkownika w związku z rezygnacją przez niego z Rezerwacji w określonym terminie.
Portalu – należy przez to rozumieć stronę internetową pod adresem: www.apartbookers.pl oraz wszelkie inne powiązane podstrony www.apartbookers.com , będącą własnością Apartbookers jak również Aplikację.
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.
Rezerwacji – należy przez to rozumieć złożenie zamówienia na najem Obiektu.
Umowie – należy przez to rozumieć umowę zawieraną za pośrednictwem Portalu pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Obiektu zgodnie z dokonaną Rezerwacją.
Usłudze – należy przez to rozumieć świadczone drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą usługi polegające na krótkotrwałym wynajmowaniu Obiektu oraz świadczenie w obrębie danego obiektu innych usług, o ile zostały zawarte w Ofercie.
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Portalu.
Właściciel Obiektu - należy przez to rozumieć podmiot posiadający tytuł prawny do Obiektu, którego oferta wynajmu Obiektu zawarta jest na Portalu i z którym Użytkownik zawiera Umowę.

§ 2

Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, warunki wynajmu Użytkownikom Obiektów oraz prawa i obowiązki Użytkowników, zarówno w zakresie dokonywanych Rezerwacji, reklamacji jak i innych działań podejmowanych przez nich na Portalu.
2. Administratorem Portalu oraz Aplikacji jest Apartbookers.
3. Poprzez Portal umożliwia się Użytkownikowi dokonanie Rezerwacji Usługi oraz zawarcie Umowy.
4. Korzystając z Portalu, Użytkownik tym samym akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż zapoznał się z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych.
5. Dokonując Rezerwacji, Użytkownik tym samym akceptuje Ofertę, warunki obowiązujące w Obiekcie oraz wyraża automatyczną zgodę na zawarcie Umowy.
6. Apartbookers nie jest stroną Umowy, a jedynie pośredniczy przy jej zawieraniu poprzez Portal.

§ 3

Zakładanie konta
1. Użytkownik może przeglądać Portal bez zakładania konta.
2. Rezerwacja Usługi wymaga posiadania konta.
3. Zakładając konto, Użytkownik winien podać imię, nazwisko, adres mailowy oraz hasło, które określa sam Użytkownik. Może także dodać dane firmy.
4. Użytkownik może w każdym momencie zaktualizować swoje dane osobowe, dane firmy podane podczas zakładania konta jak również odzyskać utracone hasło.
5. Użytkownik o podanych jak w ust. 3 danych osobowych nie może posiadać więcej niż jednego konta.
6. Użytkownik odpowiedzialny jest za poufność danych dotyczących jego konta, a w szczególności hasła dostępu. Użytkownik nie powinien przekazywać danych umożliwiających logowanie się na jego koncie osobom trzecim.
7. Apartbookers nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania konta Uczestnika przez osobę trzecią wskutek naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 6.
8. Jeżeli z innych przyczyn niż określone w ust. 6 zdanie 2, dane Uczestnika zostaną użyte do zalogowania się na jego konto, Użytkownik niezwłocznie winien poinformować o tym Apartbookers. A także niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki w celu wykluczenia ponownej możliwości zalogowania się na jego konto przez osoby nieuprawnione.

§ 4

Rezerwacja
1. W celach Rezerwacji Obiektu, Użytkownik winien podać oprócz zamieszczonego tam automatycznie przez Portal imienia , nazwisko, mail, numer telefonu, dane kontaktowe: tj. ulicę, numer domu lub mieszkania, miasto wraz z kodem pocztowym oraz kraj. W przypadku gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT winien wypełnić odpowiednie pola.
2. Przechodząc do „Opłacenia rezerwacji” Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem warunkami strony Apartbookers.pl, oraz zaakceptował Warunki Polityki Prywatności.
3. Dokonując płatności za Rezerwację, Użytkownik zawiera Umowę. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż w chwilą zapłaty płatności za dokonaną Rezerwację. Niedokonanie płatności w terminie wskazanym w warunkach danego Obiektu powoduje, że Rezerwacja jest automatycznie anulowana. Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Apartbookers.
4. Apartbookers każdorazowo potwierdza dokonaną przez Użytkownika Rezerwację. Informacja zawierająca potwierdzenie zawarcia Umowy jak i warunki Oferty oraz warunki płatności przesyłane są każdorazowo na podany przez Użytkownika adres email jak również znajdują się w zakładce Moje powiadomienia/Wiadomości na koncie Użytkownika jak również w zakładce Rezerwacje po numerze rezerwacji.
5. Realizacja Umowa następuje zgodnie z Ofertą, ich warunkami oraz powszechnymi przepisami prawa.
6. Po zrealizowaniu Umowy, Użytkownik uprawniony jest do wystawienia opinii o Obiekcie. Apartbookers zastrzega, iż wszelkie opinie zawierające treści obraźliwe, naruszające dobre obyczaje lub naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa będą usuwane.

§ 5

Płatność
1. Zamieszczone na Portalu Ceny są cenami brutto.
2. Za Rezerwację Obiektu, Użytkownik może dokonać płatności w formie:
a. Przelewu internetowego za pomocą systemu płatniczego CashBill
b. Przelewu tradycyjnego
3. Możliwe sposoby dokonania płatności określone są każdorazowo przy danym Obiekcie.
4. Apartbookers zapewnia, iż system płatniczy CashBill posiada certyfikat SSl.
5. Dokonanie płatności w przypadku przelewu internetowego lub przelewu tradycyjnego następuje na rachunek bankowy Apartbookers.
6. Przy każdym sposobie płatności – Cena winna zostać w całości uregulowana przed przekazaniem Użytkownikowi Obiektu przez Właściciela Obiektu.
dym sposobie płatności – Cena za Obiekt, winna zostać w całości uregulowana przed przekazaniem Użytkownikowi Obiektu przez Właściciela Obiektu.

§ 6

Odwołanie rezerwacji
1. Użytkownik może odwołać (anulować) Rezerwację, a tym samym odstąpić od zawartej Umowy w każdym czasie.
2. W przypadku gdy odwołanie Rezygnacji wiązać się będzie z poniesieniem kosztów Opłaty Rezygnacyjnej, Użytkownik zobowiązany jest do jej poniesienia.
3. Warunki oraz wysokość Opłaty Rezygnacyjnej każdorazowo wskazywana jest w Ofercie oraz potwierdzeniu Rezerwacji wysyłanej do Użytkownika. W przypadku braku wskazania Opłaty Rezygnacyjnej w Ofercie, nie jest ona pobierana.

§ 7

Odpowiedzialność Apartbookers oraz reklamacje
1. W przypadku, gdy wykonanie Umowy okaże się w całości niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Portalu lub Właściciela Obiektu, Portal zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zaoferowania Usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w pierwotnej Rezerwacji, chyba że okaże się to niemożliwe.
2. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgodę na realizację usługi o podobnym standardzie, zostanie mu zwrócona pełna Cena – o ile uprzednio została uiszczona przez użytkownika.
3. Odpowiedzialność Apartbookers z tytułu świadczonych Usług jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości Ceny.
4. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, tak jak: katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację Usługi zgodnie z umową, Apartbookers jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności.
5. Apartbookers nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od niego.
6. Apartbookers zastrzega możliwość czasowego ograniczenia dostępu do Portalu lub zawieszenia na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

§ 8

Reklamacje
1. Wszelkie roszczenia (reklamacje) związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi/Umowy należy kierować do Właściciela Obiektu za pośrednictwem Portalu lub bezpośrednio do Właściciela Obiektu.
2. Reklamacja winna wskazywać co najmniej:
a. Imię i nazwisko Użytkownika,
b. Obiekt wraz z terminem pobytu Użytkownika,
c. Zaistniały problem będący podstawą do złożenia reklamacji,
d. Oczekiwania Użytkownika.
3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie do 21 dni od dnia jej wpłynięcia do Właściciela Obiektu i przesyłana w formie w jakiej reklamacja została przyjęta.
4. Brak informacji w terminie wskazanym w ust. 3 poczytuje się jako uznanie reklamacji Użytkownika.
5. Użytkownikowi nie przysługuje względem Apartbookers ani Właściciela Obiektu jakiekolwiek roszczenie w związku z anulacją Rezerwacji przez Apartbookers ze względu na brak płatności ze strony Użytkownika zgodnie z § 4 ust. 3 zd. trzecie.

§ 9

Warunki przekazania Obiektu do dyspozycji
1. Przekazanie Obiektu do dyspozycji Użytkownika następuje po zawarciu Umowy i dokonaniu wszelkich płatności.
2. Sposób odbioru kluczy do Obiektu wskazany jest każdorazowo w informacji przesyłanej do Użytkownika za pomocą korespondencji mailowej.
3. Podczas odbioru kluczy, Właściciel Obiektu może żądać okazania dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika.
4. Zwrot kluczy następuje w terminie określonym w informacji przesyłanej do Użytkownika za pomocą korespondencji mailowej, chyba że Użytkownik ustali inny termin bezpośrednio z Właścicielem Obiektem.
5. Użytkownik może korzystać z Obiektu wyłącznie w celach krótkotrwałego zamieszkania i nie może oddać Obiekt w podnajem, użyczenie bądź na podstawie innego stosunku prawnego bez zgody Właściciela Obiektu.
6. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Właściciela Obiektu o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Właściciela Obiektu na szkodę.
7. Użytkownik winien niezwłocznie zgłaszać Właścicielowi Obiektu wszelkie szkody w Obiekcie. W przypadku braku poinformowania Właściciela Obiektu o zaistniałej szkodzie, domniemuje się, że szkoda została wyrządzona przez Użytkownika.
8. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody, jakie zostały wyrządzone w Obiekcie i winien on je pokryć najpóźniej w dniu opuszczeniu Obiektu. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku wartość szkody będzie egzekwowana na drodze postępowania sądowego.
9. Użytkownik przed opuszczeniem Obiektu zobowiązany jest opróżnić Obiekt z wszelkich rzeczy. Za pozostawione w Obiekcie rzeczy, Apartbookers jak i Właściciel Obiektu nie odpowiada.
10. Zasady porządkowe korzystania z Obiektu mogą być szczegółowo określone przez Właściciela Obiektu i udostępnione w Obiekcie.
11. Właściciel obiektu może żądać w momencie przekazywania Użytkownikowi kluczy uiszczenia przez niego kaucji zwrotnej na pokrycie ewentualnych szkód w Obiekcie. Kaucja w wysokości nominalnej jest zwracana Użytkownikowi z chwilą zwrotnego przekazania kluczy Właścicielowi Obiektu.

§ 10

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin może być dowolnie i w każdym czasie zmieniany przez Apartbookers. Nowa treść Regulaminu będzie niezwłocznie udostępniania na Portalu. W przypadku zmiany Regulaminu - o treści obowiązującego danego Uczestnika Regulaminu decyduje data dokonania Rezerwacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
3. W przypadku zaistnienia sporu między Użytkownikiem a Apartbookers, sądem właściwym miejscowo do rozpatrzenia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Apartbookers.
Tychy 2020.