POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Portalu lub aplikacji mobilnej (dalej łącznie jako Portal) jest Apartbookers Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy Al. Niepodległości 57/139, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646351, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (wpłaconym w całości), NIP: 6793136601,
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2019 roku o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
3. Możecie Państwo się skontaktować z osobą nadzorującą przetwarzanie dane osobowe pisząc na adres mailowy: info@apartbookers.com.
4. Celem ochrony Państwa danych osobowych wprowadzona została pseudonimizacja, bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) a także wprowadzona została kontrola dostępu.

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez Apartbookers usług na rzecz Użytkowników Portalu
1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następującym celu:
a. rejestracji i prowadzenia (utrzymywania) konta na Portalu – podstawa przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit b. RODO,
b. zawarcia za pośrednictwem Portalu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - podstawa przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit b. RODO,
c. zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi oraz w celu marketingu bezpośredniego – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
d. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lic c) RODO
2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do działań wskazanych w ustępach powyżej. Brak podania danych skutkować będzie niemożnością podjęcia tych działań.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia (utrzymywania) konta na Portalu oraz wykonywania Umowy, a po ich zakończeniu przez okres 6 lat, który może zostać odpowiednio przedłużony o okres odpowiadający terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Państwa dane osobowe Administrator powierza do przetwarzania Właścicielom Obiektu w celu wykonania przez nich Umowy.
5. Oprócz powierzenia Państwa danych na podstawie ust. 4, Administrator powierza Państwa dane osobowe do przetwarzania podmiotom krajowym, z którymi na stale współpracuje, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora np. podmiotom świadczącym usługi podatkowe lub prawne, podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne Portalu itp.
6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Przysługuje Państwu w stosunku do przetwarzanych danych osobowych prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych
b. żądania sprostowania danych osobowych
c. żądania usunięcie danych osobowych
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
f. żądania przenoszenia danych osobowych
8. W przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Sławki 2, 00-193 Warszawa).

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez Apartbookers usług na rzecz Właścicieli Obiektów
1. Dane osobowe Właściciela Obiektu będą przetwarzane w następującym celu:
a. rejestracji i prowadzenia (utrzymywania) konta na Portalu – podstawa przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit b. RODO,
b. wykonywania Umowy współpracy zawartej pomiędzy Apartbookers Sp. z o.o. a Właścicielem Obiektu - podstawa przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit b. RODO,
c. zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi oraz w celu marketingu bezpośredniego – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
d. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lic c) RODO
2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do działań wskazanych w ustępach powyżej. Brak podania danych skutkować będzie niemożnością podjęcia tych działań.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia (utrzymywania) konta na Portalu oraz wykonywania Umowy współpracy, a po ich zakończeniu przez okres 6 lat, który może zostać odpowiednio przedłużony o okres odpowiadający terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Państwa dane osobowe będą dostępne dla Użytkowników Portalu.
5. Administrator powierza Państwa dane osobowe do przetwarzania podmiotom krajowym, z którymi na stale współpracuje, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora np. podmiotom świadczącym usługi podatkowe lub prawne, podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne Portalu itp.
6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Przysługuje Państwu w stosunku do przetwarzanych danych osobowych prawo do:
g. żądania dostępu do danych osobowych
h. żądania sprostowania danych osobowych
i. żądania usunięcie danych osobowych
j. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
k. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
l. żądania przenoszenia danych osobowych
8. W przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Sławki 2, 00-193 Warszawa).

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody/Newsletter (Użytkownik lub Właściciel Obiektu)
1. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie Państwa zgody – podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
2. Administrator w każdym przypadku informuje o dobrowolności podania danych osobowych oraz celu, w jakim dane osobowe będą przetwarzane.
3. Państwa dane osobowe Administrator powierza do przetwarzania podmiotom krajowym, z którymi na stale współpracuje, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora np. podmiotom świadczącym usługi podatkowe lub prawne oraz podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne Portalu.
4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. Przysługuje Państwu w stosunku do przetwarzanych danych osobowych prawo do:
m. żądania dostępu do danych osobowych
n. żądania sprostowania danych osobowych
o. żądania usunięcie danych osobowych
p. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
q. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
r. żądania przenoszenia danych osobowych
6. Mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres info@apartbookers.com
7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, chyba że upłynie okres niezbędny Administratorowi do przetwarzania Państwa danych osobowych.
9. W przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Sławki 2, 00-193 Warszawa).
10. Zapisując się do Newslettera na Portalu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych osobowych tam podanych na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.