Waluta

             

Adres e-mail:

Hasło:

Zapomniałeś hasła?

Adres e-mail:

Hasło:

Potwierdź Hasło:

apartbookers.pl

Regulamin

1. Wprowadzenie

Regulamin ma na celu określenie warunków, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji, umowę pomiędzy właścicielem obiektu a klientem uważa się za zawartą.

2. Rezerwacja zaliczkowa

Rezerwacja obiektu wymaga wypełnienia formularza rezerwacyjnego, umieszczonego na stronie internetowej Apartbookers.pl. Dokonanie rezerwacji wymaga wpłaty zaliczki 30% wartości rezerwacji lub 100% kwoty podanej w opisie obiektu noclegowego. Zaliczka może być uiszczona na podane w mailu rezerwacyjnym konto bankowe, kartą kredytową lub e-przelewem.

2.1. Zaliczka przelewem

Przy dokonywaniu wpłaty zaliczki na konto bankowe, w ciągu 48 godzin od momentu złożenia rezerwacji, na konto e-mail podane w formularzu zostaną wysłane dane konta bankowego, na które należy wpłacić odpowiednią kwotę zaliczki. Brak dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 48 godzin spowoduje automatyczne anulowanie dokonanej rezerwacji.

2.2. Zaliczka Kartą Kredytową lub e-przelewem

Przy dokonywaniu wpłaty kartą kredytową lub e-przelewem, wybraną kwotę zaliczki należy wpłacić za pośrednictwem płatności on-line zaraz po dokonaniu rezerwacji.

2.3. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka wpłacana jest bezpośrednio właścicielowi obiektu lub osobie zarządzającej tym obiektem. Po otrzymaniu zaliczki zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania, a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

3. Rezerwacja bezzaliczkowa

Wybrane obiekty można zarezerwować bez konieczności wpłaty zaliczki, pod warunkiem, że Apartbookers.pl wyrazi na to zgodę. W dniu rozpoczęcia pobytu klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Rezerwacji bezzaliczkowej dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie Apartbookers.pl. System wyśle e-mail zatwierdzający rezerwację bezzaliczkową.
W przypadku anulowania rezerwacji bezzaliczkowej później niż 15 dni przed przyjazdem klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty anulacyjnej na konto Apartbookers.pl w ciągu 7 dni od chwili anulowania rezerwacji w wysokości zależnej od daty anulowania, zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba dni przed planowanym przyjazdem Opłata anulacyjna
16 dni i wcześniej 0% wartości zamówienia
15 – 10 dni 10% wartości zamówienia
10 – 5 dni 15% wartości zamówienia
5 – 3 dni 20% wartości zamówienia
2 dni i później 30% wartości zamówienia

Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu rezerwacji klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.

4. Rezerwacje Last Minute

Rezerwacja "last minute" to rezerwacja, której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 4 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji). Rezerwacji "last minute" dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej. Po złożeniu rezerwacji konieczne jest, aby ją potwierdzić w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania (lub w przypadku dokonania rezerwacji po godz. 20:00 czasu polskiego do 8:00 dnia następnego). Numer telefonu, pod którym należy potwierdzić rezerwację, podany jest w automatycznie wysyłanym e-mailu zatwierdzającym rezerwację "last minute". Brak telefonicznego potwierdzenia rezerwacji w terminach określonych powyżej jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji.

5. Overbooking

W przypadku Overbookingu (podwójnej rezerwacji na ten sam apartament w tym samym czasie) pomimo wygenerowania elektronicznego vouchera , rezerwacja złożona po niej może zostać anulowana, a wpłacona zaliczka będzie niezwłocznie zwrócona na konto, serwis zaproponuje inne obiekty wolne w tym czasie ale niekoniecznie w tej samej lokalizacji lub cenie. Sytuacja taka zdarza się niezwykle rzadko, a o jej wystąpieniu Klient informowany jest natychmiast.

6. Zasady przekazania i odbioru apartamentu przez Klienta

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy, lub zaznaczyć to w formularzu rezerwacyjnym. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a wyprowadzić do godz. 10.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy lub zaznaczono to na voucherze. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty należności widniejącej na voucherze nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Apartbookers.pl pobyt ulegnie skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste, itp.). Klient wspólnie z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy udaje się do apartamentu i na miejscu dokonuje jego przejęcia poprzez sprawdzenie stanu lokalu i jego wyposażania, co potwierdzone zostaje protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Klienta i osobę przekazującą apartament. Przy pobraniu kluczy Klient okazuje dowód tożsamości i podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy. Opuszczenie apartamentu przez Klienta następuje ostatniego dnia pobytu do godz. 10.00, o ile nie zapadną inne uzgodnienia z Apartbookers.pl lub właścicielem obiektu. Po zakończeniu pobytu - w dniu wyjazdu po uprzednim ustaleniu godziny opuszczenia apartamentu z osobą odbierającą go - Klient podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy. Przed opuszczeniem apartamentu przez Klienta osoba odbierająca klucze dokonuje sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, wyposażenia i urządzeń w nim się znajdujących.

7. Obowiązki Klienta

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w ofercie apartamentu, zamieszczonej na stronie Apartbookers.pl. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie, osoba upoważniona w obiekcie noclegowym za wydanie kluczy, może odmówić ich wydania. Klient zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa a także zachowania obiektu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby upoważnionej do wydania kluczy o wszelkich uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie noclegowym oraz do zgłoszenia szkód, wyrządzonych przez siebie albo osoby, za które ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną lub zwierzęta znajdujące się pod jego opieką w apartamencie podczas pobytu. Równowartość tych szkód pokrywa w całości klient, w formie określonej przez właściciela obiektu.

8. Zmiana lub anulacja rezerwacji

8.1. Zmiana terminu pobytu i liczby osób

Zmiany terminu rezerwacji lub liczby osób po wpłacie zaliczki można dokonać tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc w danym lub innym obiekcie noclegowym. Zmiany liczby osób objętych rezerwacją oraz zmiany terminu rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo kontaktując się z obsługą serwisu Apartbookers.pl.

8.2. Przedłużenie terminu

Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć dokonując kolejnej rezerwacji. Przedłużenie terminu pobytu w obiekcie można również dokonać telefonicznie lub mailowo kontaktując się z obsługą serwisu Apartbookers.pl.

8.3. Anulacja rezerwacji

W przypadku, gdy wykonanie Usługi w ramach pośrednictwa w Rezerwacji okaże się w całości niemożliwe z winy Serwisu lub odpowiednio Wynajmującego, Serwis zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zaoferowania usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w Formularzu Rezerwacyjnym. Jeśli to nie będzie możliwe lub satysfakcjonujące dla klienta, rezerwacja może zostać anulowana.

9. Przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę

Dopuszczalne jest przeniesienie całości praw z dokonanej rezerwacji na osobę trzecią.
Warunkiem przeniesienia praw jest udostępnienie właścicielowi apartamentu bądź obsłudze serwisu Apartbookers.pl danych personalnych osoby nabywającej uprawnienia z tytułu rezerwacji. Równocześnie z przekazaniem uprawnień następuje przeniesienie wszystkich obowiązków z tytułu zawartej umowy.
Przeniesienie uprawnień jest bezpłatne.

10. Wystąpienie siły wyższej

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

11. Postanowienia końcowe.

W razie wyniknięcia sporów dotyczących wykonania umowy, strony zobowiązane są do polubownego rozwiązania sprawy. Jeżeli nie będzie to możliwe spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.
Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu i aktualizacji jego danych.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne i nieprawdziwe dane dotyczące obiektu, przekazane mu przez właściciela obiektu.

Kryteria wyszukiwania

Data przyjazdu

  

Data wyjazdu

  

Liczba osób

Waluta


Udoskonal wyszukiwanie
Rodzaj obiektu
Wszystkie
1 pokój
2 pokoje
3 pokoje
4 pokoje
Studio
Dom

Dlaczego warto korzystać z naszego systemu?

Trzymamy niskie ceny

Żadnych opłat rezerwacyjnych.
Żadnych ukrytych kosztów.
Noclegi w luksusowych apartamentach w dobrej cenie!
 

Wiele miejsc

Ponad 500 apartamentów: w Krakowie, Wrocławiu, Zakopanem, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, nad morzem, w górach
Wkrótce kolejne!
 

Najważniejsze miasta

Kraków,Zakopane,Wrocław,Poznań, Gdańsk,Sopot,Warszawa, w górach, nad morzem
Wkrótce kolejne!
 

Szereg udogodnień

Baza ważnych miejsc w okolicy apartamentu (muzea, teatry, kina, sklepy, parkingi itp.)
Noclegi w atrakcyjnych lokalizacjach.
 

Pomagamy turystom

Wyszukamy dla Ciebie najtańszy i najlepszy apartament.
Pomagamy już od 8.00 do 20.00
Obsługują nas bezpieczne płatności DotPay

DotPay